lndpriv/lndpriv: links for analytics-zoo

root/pypi analytics_zoo-0.6.0.dev3-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.6.0.dev3-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.6.0.dev2-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.5.1-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.5.1-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.5.0-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.5.0-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.4.0-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.4.0-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.3.0-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.3.0-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.2.0-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.2.0-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.2.0.dev1-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.2.0.dev1-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.2.0.dev0-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.1.0-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.1.0-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.1.0.dev3-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.1.0.dev3-py2.py3-none-macosx_10_11_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.1.0.dev2-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl
root/pypi analytics_zoo-0.1.0.dev1-py2.py3-none-manylinux1_x86_64.whl