root/pypi: links for adhocracy-pysqlite

root/pypi adhocracy-pysqlite-2.6.3.tar.gz