root/pypi: links for aim

root/pypi aim-1.0.0.tar.gz
root/pypi aim-0.6.0.tar.gz
root/pypi aim-0.5.0.tar.gz
root/pypi aim-0.5.0.dev0.tar.gz