root/pypi: links for analyticspython

root/pypi analyticspython-0.1.1.tar.gz