root/pypi: links for azuremgmtkeyvault

root/pypi azuremgmtkeyvault-0.1.1.tar.gz